zoeken
0
categorieen
Szukaj
Carrello

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2018.127.2 t. j.).

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem https://www.aluxprofile.pl/, zwanego dalej: „Sklep”.
 2. Administratorem danych osobowych jest:

Kennard Piereij, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alux Profile Sp. z o.o. NIP PL 7941831978, Jawornik Polski 234, 37-232 Jawornik Polski.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
 1. mailowo na adres: info@aluxprofile.pl
 2. listownie na adres:  Jawornik Polski 234, 37-232 Jawornik Polski.

§ 2

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 1. Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług przez Sklep. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością świadczenia usług na Twoją rzecz. 
 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Sklepu przez użytkownika
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

§ 3

DANE I CEL PRZETWARZANIA

 1. Sklep przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
 1. imię i nazwisko
 2. adres użytkownika lub adres dostawy towaru
 3. numer telefonu
 4. adres e-mail
 5. numer rachunku bankowego
 6. w przypadku przedsiębiorców - nazwę firmy oraz numer NIP(REGON)
 7. preferencje zakupowe użytkownika
 1. Operator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych (danych biometrycznych, dotyczących stanu zdrowia, rasy, wyznania itp.).
 2. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 1. świadczenie usług oferowanych przez Sklep
 2. realizacja zamówień
 3. prezentacja oferty Sklepu
 4. dopasowanie oferty do użytkownika
 5. przesyłanie newslettera
 6. obsługa wiadomości przesyłanych przez formularz kontaktowy
 7. prowadzenie rozmów typu chat online
 8. marketing bezpośredni
 9. analiza danych w celu dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług
 10. realizacja prawi i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 1. Twoje dane osobowe, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

§ 4

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W przypadku zawarcia i realizacji umowy - Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (tj. art.6 ust.1lit.b RODO).
 2. W przypadku, gdy na Administratorze ciąży prawny obowiązek prawny (związany np. z rachunkowością) – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie – Twoje dane osobowe są przetwarzane na postawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Sklepu wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

§ 5

UPRAWIENIA

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 1. samodzielnego usunięcia konta w Sklepie, poprzez uruchomienie procedury usuwania konta
 2. usunięcia danych bez podania przyczyny (w zależności od sytuacji może to spowodować usunięcie Twojego konta w Sklepie)
 3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie
 5. poprawienia lub sprostowania danych osobowych (możesz dokonać tego samodzielnie logując się na Konto Użytkownika)
 6. odwołania zgody na otrzymywanie newslettera
 7. przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu
 8. udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

§ 6

OKRES PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne.
 2. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (jeśli to ona była podstawą przetwarzania)
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora.

§ 7

OCHRONA DANYCH

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Sklep okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Sklep do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Sklep nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika.

§ 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 1. W niektórych sytuacjach Sklep ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy następujących grup odbiorców:
 1. upoważnieni pracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Sklepu
 2. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 3. podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Sklepu
 4. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu
 5. podmioty realizujące dostawę towarów (firmy kurierskie, transportowe)
 6. operatorzy płatności online
 7. podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 8. dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 9. podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne
 10. podmioty zapewniające system mailingowy
 11. podmioty zapewniające usługi marketingowe
 12. podmioty zapewniające usługi statystyczne
 1. W przypadku uprawnionego żądania odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również organy kontroli, organy ścigania, organy egzekucyjne oraz inne organy publiczne działające na postawie upoważnienia ustawowego.

§ 9

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność (udostępnianych np. przez firmę Google), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

§ 10

PROFILOWANIE

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

§ 11

PRZETWARZANIE W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ

 1. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, realizacji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 12

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Sklep stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie. Sklep nie przekazuje do zewnętrznych operatorów takich usług danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Sklep stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Sklepu do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Operator korzysta z technologii „piksel”. Ta technologia powoduje, że serwis społecznościowe wiedzą, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Serwis społecznościowy bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest Administratorem. Sklep nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisom społecznościowym. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

§ 13

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne (małe pliki tekstowe) wysyłane przez serwer, które zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu (np. komputer, smartfon, tablet).  
 3. Korzystanie z technologii plików cookies jest niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Sklepu (np. takich funkcjonalności jak logowanie, przechowywanie koszyka, obsługa płatności elektronicznej czy składanie zamówienia).
 4. Sklep korzysta z technologii przechowujących dane na urządzeniu końcowym (cookies) również w celach analitycznych oraz marketingowych.
 5. Sklep może również korzystać z funkcjonalności zbliżonej do cookies (np. local storage). Przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności informacje odnoszą się również do tych technologii.
 6. Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
 7.  Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które identyfikują użytkownika w czasie trwającej wizyty na stronie internetowej. Dzięki nim możliwe jest np. bezpieczne logowanie się do Sklepu. Cookies sesyjne są obsługiwane w pamięci ulotnej i nie są zapisywane w pamięci stałej (np. dysk twardy). Po zamknięciu przeglądarki internetowej cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte.
 8. Cookies „stałe” są plikami, które mają określony czas wygaśnięcia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron staje się bardziej przyjazne (np. zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka sklepu).
 9. Pliki cookies można podzielić również ze względu na cel wykorzystania informacji przechowywanych w cookies:
 1. cookies niezbędne do działania usługi – najczęściej są to cookies sesyjne (dzięki nim możliwe jest np. logowanie, obsługa koszyka czy finalizacja procesu zakupowego)
 2. cookies analityczne i diagnostyczne – ten typ cookies umożliwia mierzenie ilości wizyt w Sklepie, zainteresowania określoną grupą produktową, popularności odwiedzanych stron bądź preferencje dotyczące prezentowanej treści (dzięki nim możemy przygotować optymalną ofertę dla naszych klientów oraz mierzyć jakość i wydajność Sklepu)
 3. cookies marketingowe – używane w celu zapewnienia wysokiej jakości treści reklamowych i dostosowania ich do preferencji użytkownika przez nas oraz przez naszych partnerów (dzięki nim można zapobiegać ponownemu wyświetlaniu się tych samych promocji, produktów czy innych informacji)
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Korzystając ze strony internetowej Sklepu akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony Sklepu mogą być niedostępne.

§ 14

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Usługi i funkcje w ramach Sklepu mogą ulegać zmianie. Oznacza to,  że w przyszłości możemy dokonywać zmian w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać na stronie internetowej Sklepu.

Aktualizacja Polityki Prywatności – 2023-07-03